Afd. 49.  Stærevej 30 - 74

 

   Råderetsreglement

   For

   Arbejdernes Andels-Boligforening

   Indledning

   I Arbejdernes Andels-Boligforenings vedtægter af 22. februar 1988 § 18, stk. 3, er der givet andel­haverne en ret (råderet) til at afskrive rimelige forbedringer af boligen over 10 år.

   Denne råderet er nu gennemført for alle almennyttige boligforetagender, idet Boligministeriet ved lovbekendtgørelse nr. 404 af 21. juni 1993 har fastslået, at boligtagere i almennytti­ge boligafdelinger har ret til at udføre og ved eventuel fraflytning opnå økonomisk godt­gørelse for nedennævnte forbedrin­ger m.v. vedrørende den enkelte bolig:

   1.       Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer,           ter­mostatventiler og lignende.

   2.       Andre ressourcebesparende foranstaltninger, f.eks. vandbesparende

             foranstaltninger og lignen­de.

   3.       Etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkkener samtflytning, fjernelse           og opsæt­ning af skillevægge, som nødvendig-gøres heraf.

   4.       Tekniske installationer, herunder el-installationer.

   Boligtageren skal forudgående anmelde de påtænkte forbedringer m.v. til boligfor­eningen, som kan foreskrive, hvilken kvalitet, fabrikat eller konstruktion den tekniske installation skal opfylde.

   Til disse helt basale rettigheder har Arbejdernes Andels-Boligforening på repræsentantskabsmødet vedtaget, at der i alle afdelinger desuden er gældende følgende mulig­heder for ændringer eller forbedringer til det generelt råderetsreglement, som er indføjet sidst i denne folder.

   Enhver afdeling kan foretage tilføjelser til dette råderetsreglement ved afgørelse med simpelt flertal på ethvert medlemsmøde.

   Bortset fra enkelte arbejder, såsom tilbygninger m.v., er afskrivningsperioden normalt 1/120 om måne­den.

   Betingelserne for at få anerkendt en forbedring eller ændring som afskrivningsberettiget er:

   a.     Det skal anmeldes til afdelingsbestyrelsen på et særligt udformet skema, der           videresendes til administrationen.

   b.       Kræver anmeldelsen byggesagsbehandling, varetages denne af boligforeningen, og            omkost­ninger ved behandlingen betales af beboeren med tillæg af et mindre            ekspeditionsgebyr til boligforeningen. (P.t. kr. 100,00).

   c.     Når boligforeningen medtager ansøgning om tilladelse til at udføre             forbedringsarbejder, skal svar foreligge inden 8 uger, dog således atjuli måned             ikke medregnes.

   d.       Enhver afskrivningsberettiget ændring, skal noteres på bolig­over­enskomsten.

   Medfører ændringen eller forbedringen også ændring i boligens værelsesantal, skal dette godken­des af myndighederne.

   Det er en forudsætning for afskrivningens godkendelse, at arbejdet er udført i god håndværksmæs­sig kvalitet.  Der må sædvanligvis påregnes et fradrag af den ansøgte forbedring svarende til værdi­en af de udskiftede bygningsdele og installationer.  Disse standardfradrag fastsættes af den enkelte afdelings medlemsmøde.

   Såfremt en installation måtte medføre øgede udgifter for afdelingen, kan dette betinge en forhøjelse af andelshaverens boligafgift svarende til den forventede forøgede udgift.

   Installationer, der måtte medføre forøget vandforbrug, energiforbrug eller lignende, der be­tales af afdelingen, kan ligeledes medføre forøget boligafgift.

   Vurderes afdelingens forsynings- eller afløbskapacitet at blive overbelastet, vil der ikke kunne gives tilladelse til den ønskede installation.

   Når andelshaveren fraflytter boligen i afskrivningsperioden, har andelshaveren ret til at få godtgjort en forholdsmæssig andel af forbedringsudgiften efter fradrag af eventuelt tilskud og reduktion for luksusprægede installationer og lignende.  Endvidere foretages et bundfradrag på kr. 5.135,00 (1994-tal). Godtgørel­sen kan maksimalt udgøre kr. 35.945,00 (1994-tal).  Beløb under kr. 2.054,00 (1994-tal) udbetales ikke.

   Foranstående beløb reguleres én gang årligt ved regnskabsårets begyndelse. Reguleringen sker i henhold til lov om boligbyggeri §10e, stk. 4.

   Eksempel 1:

   Andelshaveren gennemfører inklusive alle omkostninger en ændring/forbedring af badeværelse på kr. 60.000,00

   Udgift i alt inkl. moms .......................................... kr.          60.000,00

   Minus bevilget statstilskud ................................... kr.-         10.000,00

   Minus værdi af tidligere badeværelse ..................... kr.-        15.000,00

   Minus fradrag for luksuspræg ................................ kr.-          5.000,00

   Beregningsgrundlag ............................................. kr.          30.000,00

   Minus fast bundfradrag ......................................... kr.-          5.000,00

   Afskrivningsberettiget beløb .................................. kr.          25.000,00

    

   Ved fraflytning efter 1 år:

   Afskrivningsberettiget beløb .................................. kr.          25.000,00

   Minus 10% (12/120) ............................................. kr.         2.500,00

   Godtgørelse til afregning over

   flytteopgørelsen ................................................... kr.          22.500,00

    

   Ved fraflytning efter 5 år:

   Afskrivningsberettiget beløb .................................. kr.          25.000,00

   Minus 50% ......................................................... kr.-         12.500,00

   Godtgørelse til afregning over

   flytteopgørelsen ................................................... kr.          12.500,00

    

   Enhver ny ændring/forbedring medfører også ret til afskrivning, men der kan fortsat maksimalt udbe­tales en godtgørelse på kr. 35.000,00 (1994-tal).

   Eksempel 2:

   Ovennævnte andelshaver ønsker efter sin for to år siden gennemførte ændring/forbedring af bade­værelset nu også at gennemføre en køkkenmodernisering:

   Nyt køkken inkl. moms ........................................ kr.          60.000,00

   Minus statstilskud ............................................... kr.-           7.000,00

   Minus værdi af gammelt køkken ............................ kr.-        20.000,00

   Beregningsgrundlag ............................................. kr.          33.000,00

   Minus fast bundfradrag ......................................... kr.-           5.000,00

   Afskrivningsberettiget grundlag .............................. kr.          28.000,00

    

   Tidligere afskrivning på badeværelse

   efter to år, værdi nu: ............................................. kr.          20.000,00

   Plus afskrivningsberettiget køkken ........................ kr.-         28.000,00

   I alt .................................................................... kr.          48.000,00,

    

   men der kan maksimalt ydes godtgørelse for kr. 35.000,00 (1994-tal).

    

   Det vil sige, at køkkenforbedringen

   noteres til ........................................................... kr.          28.000,00

   Minus ................................................................. kr.-        13.000,00

   I alt .................................................................... kr.          15.000,00

    

   Køkkenet må derfor nedskrives til kr. 15.000,00.

    

   Når en ny andelshaver overtager en bolig, hvor der er gennemført afskrivningsbe­rettigede forbedrin­ger/ændringer, har den nye andelshaver mulighed for enten at betale beløbet kontant for den resterende afskrivningsperiode eller at overtage boligen med en tilsvarende boligaf­giftsforhøjel­se for resten af perioden.  I den beregnede boligafgiftsforhøjelse har afdelingsbestyrelsen mulighed for at indregne renter svarende til normale banklån­svilkår af afdelingens udlæg.

   Renterne af nærværende beløb er ikke fradragsberettigede, og andelshaveren vil ikke modtage opgørelse over rentebeløbet pr. år, idet der ikke er tale om et personligt lån, men derimod en for­højet boligafgift.

   Når afskrivningsperioden er udløbet, vil boligafgiften blive nedsat.

   Såfremt en andelshaver overtager en bolig, i hvilken der er gennemført forbedringer forhøjes boli­gafgiften, således at der bliver en forskel i boligafgift mellem denne forbedrede bolig og tilsvarende ikke forbedrede boliger i afdelingen, der viser forskellen i boligernes værdi.  Denne boligafgifts­for­højelse vil være uden tidsbegrænsning.

   I forbindelse med anmeldelsen og anmodningen om afskrivningsberettigede forbedringer, vil disse, efter udførelsen blive besigtiget af boligforeningens medarbejdere.

   Der kan ikke indregnes værdi af eget arbejde i opgørelsen, og der må kun anvendes momsregi­strerede virksomheder med betalte fakturaer som beregningsgrundlag.

   Andelshaveren er forpligtet til at underskrive tro og love-erklæring om størrelsen af modtagne offent­lige tilskud til arbejdets gennemførelse.

   Inventar m.v., der er købt på afbetaling, kan ikke anvendes som afskrivningsberettiget grundlag, idet der skal forevises kvittering for, at inventaret er betalt.

   Til grund for ovennævnte bestemmelser ligger Lov om ændring af boligbyggeri nr. 347 af 9. juni 1993 samt Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 21. juni 1993 om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i almennyttigt byggeri med tilhørende vejledning samt endelig repræsen­tantskabets godkendelse af nærværende råderetsreglementet som basis.

   Medlemsmødet i en afdeling kan vedtage tilføjelser og ændringer til råderetsreglementet, der an­giver såvel afskriv­ningsberettigede- som ikke afskrivningsberettigede ændringer i boligerne samt stan­dardfradrag af bygningsdele og installationer.  Ændringer skal godkendes af Arbejdernes An­dels-Boligforenings forretningsudvalg.

   Godkendt af repræsentantskabet den 23. februar 1994